Mądrość przychodzi do wszystkich swych dzieci, nawet jeśli to one jej szukają. Aby zachować zdrowie i równowagę czasem potrzebujemy wsparcia dojrzałego opiekuna, który poprowadzi nas ścieżki zdrowej świadomości.

 

Gdy stykamy się z chorobą zazwyczaj oczekujemy tego samego: szybkiej, delikatnej reakcji, która usunie dolegliwość lub przynajmniej złagodzi cierpienie i oddali nasze lęki.Coraz częściej jednak bywamy rozczarowani rozwiązaniami mającymi swe zastosowanie w głównym nurcie. I tutaj z pomocą przychodzi nam idea opieki holistycznej, która  wydaje się najlepszą odpowiedzią na zaspokojenie naszej podstawowej potrzeby – zdrowia.

Opieka holistyczna jest filozofią i modelem, obejmującym swoim zakresem wszystkie formy opieki, które mające na celu leczenie całej osoby. W myśl tej idei człowiek tworzy zintegrowaną całością,  włączoną w sieć wzajemnych relacji, natomiast zdrowie oparte jest  na kontinuum. Celem pracy z osobą potrzebującą jest  nie tylko zmniejszenie zakłóceń wywołanych przez chorobę, czyli brak równowagi,  ale także towarzyszenie mu w drodze zdobywania zdrowej świadomości.  Dlatego tak istotny w procesie zdrowienie staje się opiekun, którego obecność jest punktem zwrotnym w chorobie.

Mądry opiekun, instrumentem uzdrawiania

Koncepcja podejścia holistycznego zawiera w sobie subtelną równowagę między sztuką i nauką. Między umiejętnościami analitycznymi i intuicyjnymi, a także  możliwościami  oraz powiązaniami ciała, umysłu i ducha. Tak więc znamiennym wydaje się oparcie opieki na wiedzy, doświadczeniu oraz intuicji samych opiekunów, którzy stają się prawdziwymi partnerami w terapii. Praktykowanie takiej formy pomocy wymaga od nich szczególnej troski o ich własne zdrowie, co składa się na efektywność  leczenia. Opiekunowie są świadomi, że pełniąc rolę instrumentu uzdrawiania sami,  są zobligowani do reprezentowania najwyższych wartości w swoim życiu.

Aby ułatwić proces i osiągnąć pełnię zdrowia podstawowym zadaniem opiekunów jest pobudzanie w chorych reakcji poprzez bycie (obecność)oraz uzdrawianie (healing).Sztuką jest poprowadzenie chorego tak, aby opowiadając o swoich osobistych doświadczeniach, uświadamiał sobie  nowy, zdrowy styl bycia i na tej podstawie dokonywał wyborów. Wsparcie opiekunów w poszukiwaniu celu  i sensu w życiu daje pacjentom pojęcie o skuteczniejszych sposobach radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami, jakie stawia przed nim choroba.

Mówiąc o uzdrawianiu mamy na myśli proces, który trwa całe życie, a więc chorzy, którzy szukają pomocy u opiekunów holistycznych, są uświadamiani, że to oni zawsze przynoszą ze sobą lekarstwo na swe niedomagania. Rolą opiekuna w tym procesie jest wejście wraz z pacjentem w stan‘’intencji uzdrawiania’’ po to, aby maksymalnie uaktywnić pełen potencjał jego osobowości. Mamy tu do czynienia ze stopniem całkowitej obecności w danej chwili, aby zapewnić opiekę i ułatwić wyzdrowienie, a nie tylko zewnętrzne wyleczenie.

Współpraca i wiara gwarancją równowagi 

Tym, co wyróżnia dobrego opiekuna od innych, to umiejętność wysłuchania chorego.Ta cecha pozwala nie tylko na zapoznanie się z jego obecnym położeniem, ale także ułatwia dobranie (stosując przy tym zarówno podejście naukowe, jak i intuicyjne) najlepszej metody leczenia oraz w sposób płynny koordynowanie całego procesu wyjścia z choroby. Po dokonaniu diagnozy opiekun, planuje przebieg opieki, podając zamierzone rezultaty leczenia, czyli pożądany stan zdrowia, który pacjent może i powinien osiągnąć w określonym czasie, oraz precyzując co i kiedy powinno lub nie powinno mieć miejsca. Idealny opiekun winien roztaczać aurę naturalnej niewymuszonej mądrości i miłości. Musi być również świadomy swoich możliwości, jak i ograniczeń w konkretnym przypadku.

Należy pamiętać, że uzdrawianie jest sztuką, którą może udoskonalić tylko systematyczny trening i praktyka, zarówno w wykonaniu chorego, jak i opiekuna. To chory ma obowiązek posiadać motywację i pragnąć zmiany, by być w stanie osiągnąć nawyki zdrowych zachowań.Jego wola powinna być zaangażowana w cały proces uzdrowienia, a świadomość tego utrzymana we własnym sercu i umyśle. Nie do pominięcia wydaje także konieczność zrozumienia, że cały proces leczenia oraz jego powodzenie, zależy od mocy wyższej, na którą należy się otworzyć z ufnością i pokorą. Tylko w taki sposób stworzymy idealne warunki, aby mądrość poprowadziła nas na ścieżki zdrowej świadomości.